Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương III – Giải Tích 12


Đề bàiCâu 1. Cho hình (H) giới hạn bởi đường cong \({y^2} + x = 0\), trục Oy và hai đường thẳng y = 0, y= 1. Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay (H) quanh trục Oy...
Đề bàiCâu 1. Thể tích khối tròn xoay thu được khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường \(y = \sqrt {2 - x},\,y = x\) xung quanh trục Ox được tính theo công thức nào sau đây:A. \(V...
Đề bàiCâu 1. Tìm \(I = \int {{x^2}\cos x\,dx} \).A. \({x^2}.\sin x + x.\cos x - 2\sin x + C\).  B. \({x^2}.\sin x + 2x.\cos x - 2\sin x + C\).C. \(x.\sin x + 2x.\cos x + C\).      D. \(2x.\cos x +...
Đề bàiCâu 1. Tìm \(\int {\dfrac{{5x + 1}}{{{x^2} - 6x + 9}}\,dx} \).A. \(I = \ln |x - 3| - \dfrac{{16}}{{x - 3}} + C\).    B. \(I = \dfrac{1}{5}\ln |x - 3| - \dfrac{{16}}{{x - 3}} + C\).C. \(I = \ln...
Đề bàiCâu 1. Tìm \(I = \int {\dfrac{{{{\cos }^3}x}}{{1 + \sin x}}\,dx} \).A. \(I =  - \dfrac{1}{2}{\sin ^2}x + \sin x + C\).B. \(I = \dfrac{1}{2}{\sin ^2}x + \sin x + C\).C. \(I = {\sin ^2}x - \sin x +...