Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương III – Hóa học 11


Đề bàiI. PHẦN TRẮC NGHIỆMCâu 1. Cho 1,84 gam hỗn hợp hai muối ACO3 và BCO3 tác dụng hết với dung dịch HCl thu được 0,672 lít CO2 (đktc) và dung dịch (X). Cô cạn dung dịch (X) thu được...
Đề bàiI. PHẦN TRẮC NGHIỆMCâu 1. Để xác định hàm lượng cacbon trong thép người ta đốt mẫu thép trong oxi thu lấy CO2. Đem đốt 100 gam một mẫu thép thu được 3 gam CO2. Phần trăm cacbon theo...
Đề bàiI. PHẦN TRẮC NGHIỆMCâu 1. Để khử hoàn toàn 17,6 gam hỗn hợp rắn gồm: Fe, FeO, Fe3O4 và Fe2O3 cần vừa đủ 2,24 lít CO (đktc). Khối lượng Fe thu được là:A.14 gam                    B.15 gamC.16 gam                    D.18 gamCâu...
Đề bàiI. PHẦN TRẮC NGHIỆMCâu 1. Chất nào sau đây là nguyên nhân chính gây nên hiệu ứng nhà kính?A.N2                        B.O2C.H2                        D.CO2Câu 2. Đốt 10 gam mẫu thép X trong oxi dư rồi dẫn toàn bộ sản phẩm qua nước...