Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương IV – Hóa học 11


Đề bàiI. PHẦN TRẮC NGHIỆMCâu 1. Cho công thức cấu tạo của hai chất:\(C{H_3} - C{H_2} - OH;{\rm{ C}}{{\rm{H}}_3} - O - C{H_3}\). Đặc điểm chung của hai hợp chất trên là:A. đồng phânB. đồng đẳngC. hợp chất ancolD. hợp...
Đề bàiI. PHẦN TRẮC NGHIỆMCâu 1. Dãy chất nào sau đây chỉ chứa các hợp chất hữu cơ?\(\begin{array}{l}A.{\left( {N{H_4}} \right)_2}C{O_3},C{O_2},C{H_4},{C_2}{H_6}\\B.{C_2}{H_4},C{H_4},{C_2}{H_6}O,{C_3}{H_9}N\\C.C{O_2},{K_2}C{O_3},NaHC{O_3},{C_2}{H_5}Cl\\D.N{H_4}HC{O_3},C{H_3}OH,C{H_4},CC{l_4}\end{array}\)Câu 2. Khi phân tích một hợp chất hữu cơ (X) có thành phần như sau: %C = 52,17%;              %H =...