Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương V – Hóa học 11


Đề bàiI. PHẦN TRẮC NGHIỆMCâu 1. Hiđrocacbon no (X) có công thức phân tử C5H12. Khi cho tác dụng (X) với Cl2 theo tỉ lệ mol 1: 1 thì chỉ thu được một dẫn xuất hiđrocacbon. Công thức cấu tọ...
Đề bàiI. PHẦN TRẮC NGHIỆMCâu 1. Đốt cháy riêng hai hiđrocacbon (X) và (Y) với số mol bằng nhau, thu được số mol CO2 bằng nhau và tỉ lệ mol H2O tương ứng là 1: 1,5. Công thức phân tử...
Đề bàiI. PHẦN TRẮC NGHIỆMCâu 1. Một ống nghiệm chứa 1 thể tích CH4 và 4 thể tích Cl2 được úp trên chậu nước có đặt miếng giấy quỳ ẩm. Đưa hỗn hợp ra ngoài ánh sáng khuếch tán. Hiện...
Đề bàiI. PHẦN TRẮC NGHIỆMCâu 1. Cho 2,8 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm CH4 và C2H4 tác dụng với dung dịch nước brom thấy có 8 gam brom tham gia phản ứng, biết rằng các phản ứng xảy ra...