Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương VI – Hóa học 11


Đề bàiI. PHẦN TRẮC NGHIỆMCâu 1. Dẫn một hỗn hợp khí gồm etan và etilen (đktc) đi qua dung dịch nước brom, thấy khối lượng brom tăng tham gia phản ứng là 8 gam. Thể tích khí bị nước brom...
Đề bàiI. PHẦN TRẮC NGHIỆMCâu 1. Khi oxi hóa một chất (X) bằng KMnO4/H2SO4 đun nóng thì sản phẩm thu được chỉ chứa các axit CH3COOH và HOOC-CH2CH2CH2COOH. Hỏi (X) là chất nào sau đây?\(\begin{array}{l}A.C{H_3} - {\left( {C{H_2}} \right)_2} -...