Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương VII – Hóa học 11


Đề bàiI. PHẦN TRẮC NGHIỆMCâu 1. Xét phan ứng giữa benzen với dẫn xuất hiđrocacbon:Sản phẩm có thể thu được từ phản ứng trên là chất nào sau đây?A.Monoankylbenzen B.ĐiankylbenzenC.Triankylbenzen. D.Cả A, B và C đều đúngCâu 2. Cho các phản ứng...
Đề bàiI. PHẦN TRẮC NGHIỆMCâu 1. Hiđrocacbon (X) ở thể lỏng, có phân tử khối bé hơn 115. Đốt cháy 1,3 gam (X) thu được 4,4 gam CO2. Biết (X) phản ứng với H2 \((Ni,t^\circ )\) theo tỉ lệ là...
Đề bàiI. PHẦN TRẮC NGHIỆMCâu 1. Cho 3 chất lỏng trong 3 ống nghiệm riêng biệt sau: benzen, toluen và stiren. Có thể dùng dung dịch nào sau dây để phân biệt được 3 chất lỏng trên?A.kali penmanganat.  B.nước brom.C.bạc nitratD.NaOH.Câu...