Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương VIII – Hóa học 11


Đề bàiI. PHẦN TRẮC NGHIỆMCâu 1. Để đốt cháy hoàn 100ml  dung dịch cồn \(92^\circ \) (D = 0,8 g/ml) thì thể tích không khí cần dùng là:A.500 lít.                B.540,6 lít.C.537,6 lít.              D.650 lít.Câu 2. Đốt cháy hoàn toàn 30ml...
Đề bàiI. PHẦN TRẮC NGHIỆMCâu 1. Trong công thức sau đây, hãy cho biết công thức nào chỉ ứng với công thức của ancol bậc I?A.R(OH)n.              B.CnH2n-1OH.C.R-CH2OH.          D.CnH2n+1OH.Câu 2. Cho 11 gam hỗn hợp gồm hai ancol đơn chức tác...
Đề bàiI. PHẦN TRẮC NGHIỆMCâu 1. Đun nóng 10ml ancol etylic \(92^\circ \) (Dancol = 0,8 g/ml) ở \(140^\circ C\) và H2SO4 đặc làm xúc tác thì khối lượng ete thu được là:A.64 gam.             B.5,92...