Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 1 – Chương 1 – Sinh học 11


  Đề bàiCâu 1: Nơi nước và các chất hoà tan đi qua trước khi vào mạch gỗ của rễ là:a/ Tế bào lông hútb/ Tế bào nội bìc/ Tế bào biểu bìd/ Tế bào vỏ.Câu 2: Đặc điểm cấu tạo của tế bào lông hút ở rễ cây là:a/ Thành...

  Đề bài

  Câu 1: Nơi nước và các chất hoà tan đi qua trước khi vào mạch gỗ của rễ là:

  a/ Tế bào lông hút

  b/ Tế bào nội bì

  c/ Tế bào biểu bì

  d/ Tế bào vỏ.

  Câu 2: Đặc điểm cấu tạo của tế bào lông hút ở rễ cây là:

  a/ Thành tế bào mỏng, có thấm cutin, chỉ có một không bào trung tâm lớn.

  b/ Thành tế bào dày, không thấm cutin, chỉ có một không bào trung tâm lớn.

  c/ Thành tế bào mỏng, không thấm cutin, chỉ có một không bào trung tâm nhỏ.

  d/ Thành tế bào mỏng, không thấm cutin, chỉ có một không bào trung tâm lớn.

  Câu 3: Nước được vận chuyển ở thân chủ yếu:

  a/ Qua mạch rây theo chiều từ trên xuống.

  b/ Từ mạch gỗ sang mạch rây.

  c/ Từ mạch rây sang mạch gỗ.

  d/ Qua mạch gỗ.

  Câu 4: Lực đóng vai trò chính trong quá trình vận chuyển nước ở thân là:

  a/ Lực đẩy của rể (do quá trình hấp thụ nước).

  b/ Lực hút của lá do (quá trình thoát hơi nước).

  c/ Lực liên kết giữa các phân tử nước.

  d/ Lực bám giữa các phân tử nước với thành mạch dẫn.

  Câu 5: Sự đóng chủ động của khí khổng diễn ra khi nào?

  a/ Khi cây ở ngoài sáng.

  b/ Khi cây ở trong tối.

  c/ Khi lượng axit abxixic (ABA) giảm đi.

  d/ Khi cây ở ngoài sáng và thiếu nước.

  Câu 6: Nhiệt độ có ảnh hưởng:

  a/ Chỉ đến sự vận chuyển nước ở thân.

  b/ Chỉ đến quá trình hấp thụ nước ở rể.

  c/ Chỉ đến quá trình thoát hơi nước ở lá.

  d/ Đến cả hai quá trình hấp thụ nước ở rể và thoát hơi nước ở lá.

  Câu 7: Các nguyên tố đại lượng (Đa) gồm:

  a/ C, H, O, N, P, K, S, Ca, Fe.

  b/ C, H, O, N, P, K, S, Ca,Mg.

  c/ C, H, O, N, P, K, S, Ca, Mn.

  d/ C, H, O, N, P, K, S, Ca, Cu.

  Câu 8: Vai trò của Nitơ đối với thực vật là:

  a/ Thành phần của axit nuclêôtit, ATP, phôtpholipit, côenzim; cần cho nở hoa, đậu quả,

  phát triển rễ.

  b/ Chủ yếu giữ cân bằng nước và ion trong tế bào, hoạt hoá enzim, mở khí khổng.

  c/ Thành phần của thành tế bào, màng tế bào, hoạt hoá enzim.

  d/ Thành phần của prôtêin và axít nuclêic.

  Câu 9: Sự biểu hiện triệu chứng thiếu sắt của cây là:

  a/ Gân lá có màu vàng và sau đó cả lá có màu vàng.

  b/ Lá nhỏ có màu vàng.

  c/ Lá non có màu lục đậm không bình thường.

  d/ Lá nhỏ, mềm, mầm đỉnh bị chết.

  Câu 10: Khái niệm pha sáng nào dưới đây của quá trình quang hợp là đầy đủ nhất?

  a/ Pha chuyển hoá năng lượng của ánh sáng đã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng

  trong các liên kết hoá học trong ATP.

  b/ Pha chuyển hoá năng lượng của ánh sáng đã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng

  trong các liên kết hoá học trong ATP và NADPH.

  c/ Pha chuyển hoá năng lượng của ánh sáng đã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng

  trong các liên kết hoá học trong NADPH.

  d/ Pha chuyển hoá năng lượng của ánh sáng đã được chuyển thành năng lượng trong các

  liên kết hoá học trong ATP.

  Câu 11: Vai trò nào dưới đây không phải của quang hợp?

  a/ Tích luỹ năng lượng.

  b/ Tạo chất hữu cơ.

  c/ Cân bằng nhiệt độ của môi trường.

  d/ Điều hoà nhiệt độ của không khí.

  Câu 12: Pha tối diễn ra ở vị trí nào trong lục lạp?

  a/ Ở màng ngoài.

  b/ Ở màng trong.

  c/ Ở chất nền.

  d/ Ở tilacôit

  Câu 13: Những cây thuộc nhóm thực vật CAM là:

  a/ Lúa, khoai, sắn, đậu.

  b/ Ngô, mía, cỏ lồng vực, cỏ gấu.

  c/ Dứa, xương rồng, thuốc bỏng.

  d/ Rau dền, kê, các loại rau

  Câu 14: Các tilacôit không chứa:

  a/ Hệ các sắc tố.

  b/ Các trung tâm phản ứng.

  c/ Các chất chuyền điện tử.

  d/ enzim cácbôxi hoá.

  Câu 15: Điểm bù ánh sáng là:

  a/ Cường độ ánh sáng mà ở đó cường độ quang hợp lớn hơn cường độ hô hấp.

  b/ Cường độ ánh sáng mà ở đó cường độ quang hợp và cường độ hô hấp bằng nhau.

  c/ Cường độ ánh sáng mà ở đó cường độ quang hợp nhỏ hơn cường độ hô hấp.

  d/ Cường độ ánh sáng mà ở đó cường độ quang hợp lớn gấp 2 lần cường độ hô hấp.

  Câu 16: Sự trao đổi nước ở thực vật C4 khác với thực vật C3 như thế nào?

  a/ Nhu cầu nước thấp hơn, thoát hơi nước nhiều hơn.

  b/ Nhu cầu nước cao hơn, thoát hơi nước cao hơn.

  c/ Nhu cầu nước thấp hơn, thoát hơi nước ít hơn.

  d/ Nhu cầu nước cao hơn, thoát hơi nước ít hơn.

  Câu 17: Ý nào dưới đây không đúng với sự giống nhau giữa thực vật CAM với thực vật C4

  khi cố định CO2?

  a/ Đều diễn ra vào ban ngày.

  b/ Tiến trình gồm hai giai đoạn (2 chu trình).

  c/ Sản phẩm quang hợp đầu tiên.

  d/ Chất nhận CO2

  Câu 18: Bào quan thực hiện chức năng hô hấp chính là:

  a/ Mạng lưới nội chất.

  b/ Không bào.

  c. Lục lạp.

  d/ Ty thể.

  Câu 19: Quá trình quang hợp chỉ diễn ra ở:

  a/ Thực vật và một số vi khuẩn.

  b/ Thực vật, tảo và một số vi khuẩn.

  c/ Tảo và một số vi khuẩn.

  d/ Thực vật, tảo.

  Câu 20: Nơi diễn ra sự hô hấp ở thực vật là:

  a/ Ở rễ

  b/ Ở thân.

  c/ Ở lá.

  d/ Tất cả các cơ quan của cơ thể.

  Câu 21: Chu trình crep diễn ra ở trong:

  a/ Ty thể.

  b/ Tế bào chất.

  c/ Lục lạp.

  d/ Nhân.

  Câu 22: Hô hấp ánh sáng xảy ra:

  a/ Ở thực vật C4.

  b/ Ở thực vật CAM.

  c/ Ở thực vật C3

  d/ Ở thực vật C4 và thực vật CAM.

  Câu 23: Kết thúc quá trình đường phân, từ 1 phân tử glucôzơ, tế bào thu được:

  a/ 2 phân tử axit piruvic, 2 phân tử ATP và 2 phân tử NADH.

  b/ 1 phân tử axit piruvic, 2 phân tử ATP và 2 phân tử NADH.

  c/ 2 phân tử axit piruvic, 6 phân tử ATP và 2 phân tử NADH.

  d/ 2 phân tử axit piruvic, 2 phân tử ATP và 4 phân tử NADH.

  Câu 24: Ở động vật chưa có túi tiêu hoá, thức ăn được tiêu hoá như thế nào?

  a/ Tiêu hóa ngoại bào.

  b/ Tiêu hoá nội bào.

  c/ Tiêu hóa ngoại bào tiêu hoá nội bào.

  d/ Một số tiêu hoá nội bào, còn lại tiêu hoá ngoại bào.

  Câu 25: Sự tiêu hoá thức ăn ở thú ăn cỏ như thế nào?

  a/ Tiêu hoá hoá và cơ học.

  b/ Tiêu hoá hoá, cơ học và nhờ vi sinh vật cộng sinh.

  c/ Chỉ tiêu hoá cơ học.

  d/ Chỉ tiêu hoá hoá học.

  Câu 26: Diều ở các động vật được hình thành từ bộ phận nào của ống tiêu hoá?

  a/ Diều được hình thành từ tuyến nước bọt.

  b/ Diều được hình thành từ khoang miệng.

  c/ Diều được hình thành từ dạ dày.

  d/ Diều được hình thành từ thực quản.

  Câu 27: Ở động vật có ống tiêu hoá, thức ăn được tiêu hoá như thế nào?

  a/ Tiêu hóa ngoại bào.

  b/ Tiêu hoá nội bào.

  c/ Tiêu hóa ngoại bào tiêu hoá nội bào.

  d/ Một số tiêu hoá nội bào, còn lại tiêu hoá ngoại bào.

  Câu 28: Tiêu hoá là:

  a/ Quá trình tạo ra các chất dinh dưỡng từ thức ăn cho cơ thể.

  b/ Quá trình tạo ra các chất dinh dưỡng và năng lượng cho cơ thể.

  c/ Quá trình tạo ra các chất chất dinh dưỡng cho cơ thể.

  d/ Quá trình biến đổi các chất dinh dưỡng có trong thức ăn thành các chất đơn giản mà

  cơ thể có thể hấp thu được.

  Câu 29: Dạ dày ở động vật ăn thực vật nào chỉ có một ngăn?

  a/ Ngựa, thỏ, chuột, cừu, dê.

  b/ Ngựa, thỏ, chuột, trâu, bò.

  c/ Ngựa, thỏ, chuột.

  d/ Trâu, bò, cừu, dê.

  Câu 30: Động vật đơn bào hay đa bào có tổ chức thấp (ruột khoang, giun tròn, giun dẹp) có

  hình thức hô hấp như thế nào?

  a/ Hô hấp bằng mang.

  b/ Hô hấp bằng phổi.

  c/ Hô hấp bằng hệ thốnh ống khí.

  d/ Hô hấp qua bề mặt cơ thể.

  Câu 31: Mao mạch là

  a/ Những mạch máu rất nhỏ nối liền động mạch và tĩnh mạch, đồng thời là nơi thu hồi

  sản phẩm trao đổi chất giữa máu và tế bào.

  b/ Những mạch máu rất nhỏ nối liền động mạch và tĩnh mạch, đồng thời là nơi tiến hành

  trao đổi chất giữa máu và tế bào.

  c/ Những mạch máu nối liền động mạch và tĩnh mạch, đồng thời là nơi tiến hành trao đổi

  chất giữa máu và tế bào.

  d/ Những điểm ranh giới phân biệt động mạch và tĩnh mạch, đồng thời là nơi tiến hành

  trao đổi chất giữa máu với tế bào.

  Câu 32: Hệ tuần hoàn kín đơn có ở những động vật nào?

  a/ Chỉ có ở mực ống, bạch tuột, giun đốt và chân đầu và cá.

  b/ Chỉ có ở cá, lưỡng cư và bò sát.

  c/ Chỉ có ở cá, lưỡng cư.

  d/ Chỉ có ở mục ống, bạch tuột, giun đốt và chân đầu.

  Câu 33: Bộ phận điều khiển trong cơ chế duy trì cân bằng nội môi là:

  a/ Trung ương thần kinh hoặc tuyến nội tiết.

  b/ Các cơ quan dinh dưỡng như: thận, gan, tim, mạch máu…

  c/ Thụ thể hoặc cơ quan thụ cảm.

  d/ Cơ quan sinh sản

  Câu 34: Máu vận chuyển trong hệ mạch nhờ:

  a/ Dòng máu chảy liên tục.

  b/ Sự va đẩy của các tế bào máu.

  c/ Co lóp của mạch.

  d/ Năng lượng co tim.

  Câu 35: Chứng huyết áp thấp biểu hiện khi:

  a/ Huyết áp cực đại thường xuống dưới 80mmHg.

  b/ Huyết áp cực đại thường xuống dưới 60mmHg.

  c/ Huyết áp cực đại thường xuống dưới 70mmHg.

  d/ Huyết áp cực đại thường xuống dưới 90mmHg.

  Lời giải chi tiết

  1

  2

  3

  4

  5

  B

  D

  D

  B

  A

  6

  7

  8

  9

  10

  C B D A B

  11

  12

  13

  14

  15

  C

  C

  C

  D

  B

  16

  17

  18

  19

  20

  C A D B D

  21

  22

  23

  24

  25

  A

  C

  A

  C

  C

  26

  27

  28

  29

  30

  D A D C D

  31

  32

  33

  34

  35

  B

  A

  A

  D

  A