Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Học kì 1 – Sinh học 8


Đề bàiI. TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)Câu 1. Hãy nối các thông tin ở cột A với các thông tin ở cột B sao cho phù hợp rồi điền vào phần trả lời ở cột C.                                              Loại mô (A)Chức năng (B)Trả...
Đề bàiI. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)Câu 1. Hây chọn các từ hay cụm từ cho sẵn dưói đây de điền vào chỗ trống (...) thay cho các số 1, 2, 3... trong câu sau:a.Tiểu cầu         b. Bảo...
Đề bàiI. TRẮC NGHIỆM: (4,5 điểm)Câu 1. Hãy nối các thông tin (ý cột A với các thông tin ở  cột B sao cho phù hợp rồi điền vào phần kết quả ở  cột C.Loại mô (A)Chức năng (B)Kết quả...
Đề bàiI. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) Hãy chọn phương án trả lời  đúng nhất:Câu 1. Trong tế bào, bào quan có vai trò tạo ra năng lượng cho tế bào hoạt động là:A. Hạt ribôxôm         B. Ti...
Đề bàiI. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) Hãy chọn phương án trả lời  đúng nhất:Câu 1. Tế bào limphô T đã phá hủy các tế bào cơ thể bị nhiễm vi khuẩn, virut bằng cách:A. Nuốt và tiêu hoá tế bào...
Đề bàiI. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)Câu 1. Hãy chọn phương án trả lời  đúng nhất:1. Đặc điểm chi có ở người không có ở động vật là:A. Xương sọ lớn hơn xương mặt.   B. Hệ tuần hoàn phát triển,C. Cơ...
Đề bàiI. TRẮC NGHIỆM: (4,5 điểm)Câu 1.  Hãy chọn phương án trả lời  đúng nhất:1. Khớp được cử động dễ dàng nhờ hai đầu xương có sụn đầu khớp nằm trong một bao chím dịch khớp là:A. Khớp bán động ...
Đề bàiI. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) Hãy chọn phương án trả lời  đúng nhất:Câu 1. Những cơ quan nào dưới đây cùng có chức năng chỉ đạo hoạt động của các hệ cơ quan khác trong cơ thếA. Hệ thần...
Đề bàiI. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) Câu 1. Hãy chú thích vào hình vẽ dưói đây thay cho các số 1,2,3.. sao cho phù hợp. Câu 2. Tìm các từ, cụm từ thích hợp điên vào chỗ trống (....) thay cho...
Đề bàiI. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)Câu 1. Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:1. Trong các tế bào sau đây, tế bào nào có dạng hình đĩa?A. Tế bào trứng                                                                B. Tế bào hồng cầuC. Tế bào xương ...
Đề bàiI. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) Hãy chọn phương án trả lời  đúng nhất:Câu 1. Câu nào sau đây không đúng?A. Thành tâm thất dày hơn thành tâm nhĩB. Thành tâm thất trái dày hơn thành tâm thất phải..C. Thành...
Đề bàiI. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) Hãy chọn phương án trả lời  đúng nhất:Câu 1. Tế bào có hình thoi và chỉ có một nhân là đặc điểm của loại mô nào?A. Mô cơ vân       B. Mô cơ tim   C....
Đề bàiI.TRẮC NGHIỆM: (4,5 điểm)Câu 1. Hãy chọn phtrong án trả lời  đúng nhất:1. Nếu tim đập càng nhanh thì:A. Thời gian co tim càng rút ngắn         B. Thời gian nghỉ không thay đổiC. Máu vận chuyển...
Đề bàiI. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) Hãy chọn phương án trả lời  đúng nhất:Câu 1. Trong mỗi chu kì, tâm thất làm việc bao nhiêu giây? Nghỉ bao nhiêu giây?A. 0,1 giây và 0,7 giây       B. 0.3 giây...
Đề bàiI.TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)Câu 1. Hãy chọn phương án trả lời  đúng nhất:1. Đặc điểm chỉ có ở người không có ở động vật là:A. Xương sọ lớn hơn xương mặt     B. Hệ tuần hoàn phát triểnC. Cơ...
Đề bàiI. TRẮC NGHIỆM: (4,5 điểm)Câu 1. Xác định các chức năng tương ứng với các phần của xương rồi điền vào phần trả lời  bằng cách ghép chữ (a, b, c..) với số (1, 2,3...) sao cho phù hợp.Các...
Đề bàiI. TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)Câu 1. Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:1. Trong thành phần hoá học của tế bào, các hợp chất nào từ cơ sở vật chất chủ yếu cita sự SOHỊỊ Ề?A. Gluxit   ...
Đề bàiI. Phần tự luận (4 điểm)Câu 1.( 2 điểm) Nơron có chức năng gì?Câu 2.(2 điểm) Khả năng co cơ phụ thuộc vào yếu tố nào?II.  Phần trắc nghiệm (6 điểm)Câu 1. (1,5 điểm)                         Chọn phương án trả lời...