Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Phần 2 – Lịch sử 9


Đề bàiKhoanh tròn một chữ cái trước câu trả lời đúng:Câu 1. Năm 1925, Hội Việt Nam Cách Mạng thanh niên chủ trương:A. “Vô sản hóa".B. Rèn luyện tính kỉ luật cho hội viênC. Đưa hội viên về các cơ...
Đề bàiI. PHẦN TRẮC NGHIỆMKhoanh tròn một chữ cái trước câu trả lời đúng:Câu 1. Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập vào:A. 22 - 12 - 1941.B. 22 - 12 - 1942C. 22 - 12...
Đề bàiCâu 1. Lập bảng niên biểu về hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1911 đến năm 1925 theo mẫu sau.Thời gianNhững hoạt động của Nguyễn Ái Quốc1911 1919 1920Tháng 7 Tháng 12 1921 1923 1924 6 - 1925.Câu 2. Sách lược của Đảng và...
Đề bàiCâu 1. So sánh giữa Việt Nam Quốc dân Đảng với Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và Tân Việt Cách mạng Đảng về chủ trương, tổ chức và phương thức hành động?Câu 2. Tại sao Nhật đảo...
Đề bàiCâu 1. So với thời kì 1930 - 1931, chủ trương sách lược cách mạng của Đảng và hình thức đấu tranh trong thời kì 1936 - 1939 có gì khác? Vì sao?Câu 2. Vì sao, Cách mạng tháng...