Đề kiểm tra 45 phút – Chương 1 – Hóa học 12


Đề bàiI. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)Câu 1. Trong các chất có công thức sau đây, chất nào có thể là este đơn chức?A. C4H8O2.B. C4H10O2.C. C3H8O3. D. C4H6O4.Câu 2. Nhận xét nào sau đây là sai?A. Chất béo thuộc loại...