Đề kiểm tra 45 phút – Chương 3 – Hóa học 12


Đề bàiI. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)Câu 1. Loại hợp chất hữu cơ nào có thể không tham gia phản ứng thủy phân?A. Lipit.B. Gluxit.C. Protit. D. Poliamit.Câu 2. Protein có thể được mô tả nhưA. chất polime trùng hợp.B. chất...