Đề kiểm tra 45 phút – Chương Đại cương – Sinh 6


Đề bàiI. Phần tự luận (5 điểm)Câu 1 (3 điểm). Đặc điểm chung của thực vật là gì?Câu 2 (2 điểm). Thực vật ở nước ta rất phong phú, nhưng vì sao chúng ta còn cần phải trồng thêm cây...
Đề bàiI. Phần tự luận (7 điểm)Câu 1 (2 điểm). Thực vật có hoa có các loại cơ quan nào?Câu 2 (3 điểm). Thực vật học có nhiệm vụ gì?Câu 3 (2 điểm). Sinh vật trong tự nhiên gồm những...