Đề kiểm tra 45 phút – Chương I – Sinh 12


Đề bàiĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT – ĐỀ SỐ 1CHƯƠNG I: CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊCâu 1: Gene là một đoạn của phân tử ADN mang thông tin mã hóa cho:A. sản phẩm tạo nên thành phần cấu...
Đề bàiĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT – ĐỀ SỐ 2CHƯƠNG I: CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊCâu 1: Ở cấp độ phân tử, thông tin di truyền được truyền từ tế bào mẹ sang tế bào con nhờ cơ...
Đề bàiĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT – ĐỀ SỐ 3CHƯƠNG I: CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊCâu 1: Mức độ có lợi hay có hại của gene đột biến phụ thuộc vào A. môi trường sống và tổ hợp genB....
Đề bàiĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT – ĐỀ SỐ 4CHƯƠNG I: CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊCâu 1: Một gen có chiều dài 5100AoAo thực hiện nhân đôi đồng thời ở 4 đơn vị tái bản khác nhau. Biết...
Đề bàiĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT – ĐỀ SỐ 5CHƯƠNG I: CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊCâu 1: Một đoạn polipeptit gồm 4 axit amin có trình tự: Val – Trp – Lys – Pro. Biết rắng các codon...