Đề kiểm tra 45 phút – Chương II – Sinh 12


Đề bàiCâu 1: Lai phân tích là phương phápA. lai cơ thể có kiểu hình trội với thể đồng hợp lặn.B. lai kiểu gen chưa biết với đồng hợp lặn.C. lai cơ thể có kiểu gen bất kì với thể...
Đề bàiCâu 1: Trên 1 NST, xét 4 gen A, B, C, D. Khoảng cách tương đối giữa các gen là:AC=6cM,CD=14cM,BC=9cM,AD=8cM,AB=15cMAC=6cM,CD=14cM,BC=9cM,AD=8cM,AB=15cM. Trật tự đúng của các gen trên NST là:A. ABCD                   B. CDAB                    C. BADC                    D. DACBCâu...
Đề bàiCâu 1: Kiểu gen là tổ hợp các genA. trong tế bào của cơ thể sinh vật.B. trên nhiễm sắc thể của tế bào sinh dưỡng.C. trên nhiễm sắc thể thường của tế bào sinh dưỡng.D. trên nhiễm sắc...
Đề bàiCâu 1: Khi lai hai hay nhiều cặp tính trạng, có quan hệ trội lặn; ít nhất một cơ thể đem lai dị hợp về 2 cặp gen, tỉ lệ con lai giống với tỉ lệ của lai một...
Đề bàiCâu 1: Điều không thuộc về bản chất của quy luật phân ly Menđen là gì?A. Mỗi tính trạng của cơ thể do một cặp nhân tố di truyền quy định.B. Mỗi tính trạng của cơ thể do nhiều...