Đề kiểm tra 45 phút – Chương IV – Sinh 12


Đề bàiCâu 1: Công nghệ gen là:a. Quy trình tạo ra những TB hoặc SV có gen bị biến đổi hoặc thêm gen mớib. Công nghệ gây đột biến gen nhân tạo nhằm tạo ra giống mới cho năng suất...
Đề bàiCHƯƠNG IV: ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌCCâu 1: . Khi nói về nuôi cấy mô và tế bào thực vật, phát biểu nào sau đây không đúng?A. Phương pháp nuôi cấy mô tiết kiệm được diện tích nhân giốngB.Phương...
Đề bàiCâu 1: Trong kĩ thuật cấy gen, ADN tái tổ hợp được hình thành bởi:A. Phân tử ADN của tế bào nhận là plasmitB. Một đoạn ADN của tế bào cho với một đoạn ADN của tế bào nhận...
Đề bàiCâu 1: Con lai F1 có ưu thế lai cao nhưng không được dùng để làm giống vì?A. Nó mang một số tính trạng xấu của bố mẹ.B. Giá thành cao nên nếu để làm giống thì rất tốn...
Đề bàiCâu 1: Khi nói về nuôi cấy mô và tế bào thực vật, phát biểu nào sau đây không đúng?A. Phương pháp nuôi cấy mô tiết kiệm được diện tích nhân giống.B. Phương pháp nuôi cấy mô được sử...