Đề kiểm tra 45 phút – Chương Rễ – Sinh 6


Đề bàiPhần tự luân (5 điểm)Câu 1 (3 điểm). Nhiệm vụ chính của rễ cây là gì? Dựa theo hình dáng bên ngoài của rễ cây, có thể chia rễ thành mấy loại?Câu 2 (2 điểm). Chức năng của mạch...
Đề bàiI. Phần tự luận (8 điểm)Câu 1 (3 điểm). Sự giống nhau và khác nhau giữa tế bào thực vật với tế bào lông hút là gì?Câu 2 (3 điểm). Miền hút gồm những phần chính nào?Câu 3 (2...