Đề kiểm tra 45 phút – Chương Sinh sản sinh dưỡng – Sinh 6


Đề bàiPhần tự luận (8 điểm)Câu 1 (4 điểm). Đối với những cây có hoa, sự sinh sản sinh dưỡng được thực hiện bằng những cách nào?Câu 2 (2 điểm). Cách nhân giống nào nhanh nhất và tiết kiệm giống...
Đề bàiI. Phần tự luận (7 điểm)Câu 1 (2 điểm). Cơ sở của sinh sản sinh dưỡng là gì?Câu 2 (3 điểm). Ý nghĩa của sinh sản sinh dưỡng là gì?Câu 3 (2 điểm). Chiết cành khác với giâm cành...