Đề kiểm tra 45 Phút – Chương tế bào thực vật – Sinh 6


Đề bàiI. Phần tự luận (3 điểm)Câu 1 (3 điểm). Mỗi tế bào bao gồm những thành phần nào?II. Phần trắc nghiệm (7 điểm)Câu 2 (4 điểm). Hãy xác định những câu sau là đúng (Đ) hay sai (S) rồi...
Đề bàiI. Phần tự luân (7 điểm)Câu 1 (2 điểm). Tế bào lớn lên và phân chia như thế nào?Câu 2 (2 điểm). Tế bào ở những bộ phận nào của cây có khả năng phân chia? Quá trình phân...