Đề kiểm tra 45 phút – Chương Thân – Sinh 6


Đề bàiI. Phần tự luận (7 điểm)Câu 1 (4 điểm). Thân gồm những bộ phận nào?Câu 2 (2 điểm). Dác và ròng là gì?Câu 3 (1 điểm). Nước, muối khoáng hoà tan, các chất hữu cơ được vận chuyển bộ...
Đề bàiI. Phần tư luân (8 điểm)Câu 1 (3 điểm). Có thể chia thân thành những loại nào?Câu 2 (3 điểm). Cấu tạo trong của rễ (miền hút) và thân non có điểm gì giống nhau? Sự khác nhau về...