Đề kiểm tra 45 phút – Chương Vai trò của thực vật – Sinh 6


Đề bài I. Phần tự luận (5 điểm)Câu 1 (3 điểm). Thực vật trong thiên nhiên giúp ổn định lượng khí cacbonic (C02) và khí ôxi (02) trong không khí như thế nào?Câu 2 (2 điểm). Thực vật làm giảm ô...
Đề bàiI. Phần tự luận (5 điểm)Câu 1 (3 điểm). Các biện pháp nào là cần thiết để bảo vệ sự đa dạng của thực vật?Câu 2 (2 điểm). Điều gì sẽ xảy ra đối với đất ở trên đồi...