ĐỀ KIỂM TRA – CHƯƠNG II


ĐỀ 1 (45 phút)Câu 1 (4 điểm) trang 67 sách bài tập (SBT) – Hình học 12Cho hình nón (H) có chiều cao bằng h, đường sinh tạo với mặt phẳng đáy một góc bằng 600.a) Tính thể tích khối...
ĐỀ 2 (45 phút)Câu 1 (6 điểm) trang 67 sách bài tập (SBT) – Hình học 12Cho hình trụ (H) có đáy là hai đường tròn tâm O và O’, bán kính đáy R = OO’. Trên đáy tâm O...
ĐỀ 3 (45 phút)Câu 1 (5 điểm) trang 67 sách bài tập (SBT) – Hình học 12Cho ba điểm A, B, C nằm trên mặt cầu (S) tâm O, AB = 5a, AC = 4a, BC = 3a, khoảng cách...