ĐỀ KIỂM TRA – CHƯƠNG III


ĐỀ 1 (45 PHÚT)Câu 1 (6 điểm) trang 135 sách bài tập (SBT) – Hình học 12Cho mặt phẳng \((\alpha )\) có phương trình tổng quát: \(2x + y – z – 6 = 0.\)a) Viết phương trình mặt phẳng \((\beta...
ĐỀ 2 (45 PHÚT)Trang 135 sách bài tập (SBT) – Hình học 12Cho hình hộp chữ nhật OAIB.CEDF có tọa độ các đỉnh là A(3; 0 ; 0), B(0; 4; 0), C(0; 0; 5) và O(0; 0 ;0).a) (2 điểm)...
ĐỀ 3 (45 PHÚT)Trang 135 sách bài tập (SBT) – Hình học 12Trong không gian Oxyz cho bốn điểm A(2; 4; -1),B(1; 4; -1),C(2; 4; 3), D(2; 2; -1).a) (2 điểm) Chứng minh rằng các đường thẳng AB, AC, AD...