ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 – HÓA HỌC 11


Đề bàiPHẦN I: TRẮC NGHIỆM (8,0 điểm)Câu 1: Phương trình hóa học nào viết sai so với phản ứng xảy ra?A. CaCl2 + CO2 + H2O → CaCO3 + 2HClB. BaCl2 + H2SO4 → BaSO4 + 2HClC. FeS + 2HCl ...
Đề bàiI. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (6 ĐIỂM, từ câu 1 - 18)Câu 1: Một học sinh đã điều chế và thu khí NH3 theo sơ đồ sau đây, nhưng kết quả thí nghiệm không thành công. Lí do chính...
Đề bàiCâu 1: Tổng hệ số cân bằng của các chất tham gia trong phản ứng sau là:Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + N2O↑ + H2OA. 24.                                     B. 38. C. 14.                                     D. 10.Câu 2: Phương trình điện li...
Đề bàiI. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5 ĐIỂM)Câu 1: Chất nào sau đây khi tan trong nước không phân li ra ion?A. HCl           B. NaOH                                C. NaClD. C2H5OH (rượu)Câu 2: Chất điện li mạnh có độ điện li (α)A. α = 0                      ...
Đề bàiI. PHẦN TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm)Câu 1: Dung dịch nào sau đây không tác dụng với dung dịch HCl loãng?A. KNO3.                    B. AgNO3. C. NaOH.                  D. Na2CO3.Câu 2: Khí NH3 làm quì tím ẩm chuyển sang màuA. xanh.         ...
Đề bàiPHẦN 1: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5,0 ĐIỂM)Khoanh tròn đáp án đúng cho từng câu hỏiCâu 1: Chọn phát biểu đúng.A. Silic có tính oxi hóa mạnh hơn cacbon.B. Cacbon có tính oxi hóa mạnh hơn silic.C. Silic có...
Đề bàiI. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC HỌC SINH (6 điểm)Câu 1: (2 điểm) Viết phương trình phản ứng theo sơ đồ chuyển hóa sau: (ghi rõ điều kiện, nếu có) Câu 2: (2 điểm) Bằng phương pháp hóa học...
Đề bàiCâu 1 (3,5 điểm):a) Viết phương trình điện li của các chất sau khi hòa tan trong nước:HCl, NaOH, CH3COOH, AlCl3, Fe2(SO4)3.b) Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các dung dịch đựng trong các lọ riêng biệt mất...
Đề bàiI. PHẦN CHUNG: (8,0 điểm) Dành cho tất cả các thí sinhCâu 1: (2,0 điểm)Hoàn thành các phương trình hóa học sau dưới dạng phân tử và phương trình ion rút gọn:a) KOH + HCl →b) Ca(NO3)2 + Na2CO3...
Đề bàiCâu 1 (2 điểm): Hoàn thành sơ đồ chuỗi phản ứng sau (ghi rõ điều kiện phản ứng, nếu có)Câu 2 (2 điểm): Bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt các dung dịch đựng trong lọ mất nhãn...
Đề bàiI. PHẦN TRẮC NGHIỆMCâu 1. Nếu lấy 2 dung dịch NaOH và CH3COONa có cùng giá trị pH thì phép so sánh nồng độ CM của hai dung dịch trên đúng là:\(\begin{array}{l}A.{C_{{M_{NaOH}}}} = {C_{{M_{C{H_3}{\rm{COONa}}}}}}\\B.{C_{{M_{NaOH}}}} < {C_{{M_{C{H_3}{\rm{COONa}}}}}}\\C.{C_{{M_{NaOH}}}} > {C_{{M_{C{H_3}{\rm{COONa}}}}}}\\D.2{C_{{M_{NaOH}}}} =...
Đề bàiI. PHẦN TRẮC NGHIỆMCâu 1. Trong ống nghiệm chứa 4 dung dịch trong suốt mỗi dung dịch chỉ chứa một loại cation và một anion. Các loại ion trong cả 4 dung dịch gồm: \(N{a^ + };B{a^{2 + }};P{b^{2...
Đề bàiI. PHẦN TRẮC NGHIỆMCâu 1. Nồng độ của ion H+ trong dung dịch CH3COOH 0,1M là 0,025M. Độ điện li của dung dịch trên là:A.2,5%                 B.25%C.1,25%               D.5%Câu 2. Xét quá trình sau: \({H_2}O + HCl \to {H_3}{O^ + }...
Đề bàiCâu 1. Cho các dung dịch sau: \(N{a_2}C{O_3};FeC{l_3};AlC{l_3};{K_2}S;NaHS{O_4};{K_2}S{O_3}.\) Số dung dịch có pH>7 là:A.3                B.2C.1                D.Không xác địnhCâu 2. Xét cân bằng:  Trong đó ion C2H5O- đóng vai trò là:A.một tác nhân oxi hóa.B.một axit theo Bronstet.C.một bazơ theo...
Đề bàiI. PHẦN TRẮC NGHIỆMCâu 1. Dung dịch KOH 0,001M cần pha loãng bằng nước bao nhiều lầm để được dung dịch có pH=9?A.80 lần                B.90 lầnC.100 lần              D.110 lầnCâu 2. Biết độ điện li của dung dịch axit CH3COOH...