Đề kiểm tra học kì 1 – Hóa học 8


Đề bàiPhần trắc nghiệm 4 điểm)Câu 1. Hãy điền vào chỗ trống những từ hay cụm từ thích hợp sao cho đúng với nội dung các định nghĩa, định luật sau:a) Một mol của bất kì chất...................... nào ở.................................. điều...
Đề bàiPhần trắc nghiệm (3 điểm)Câu 1. Hãy chọn từ, cụm từ thích hợp có liên quan đến khái niệm mol để điền vào chỗ trống  trong  các  câu   sau  đây:a)........................................là lượng chất  có chứa N...............hoặc N..................b)Khối lượng của 0,1...