Đề kiểm tra học kì 1 – Hóa học 9


Đề bàiCâu 1 (2 điểm): Từ MnO2, dung dịch HCl, KClO3 và cacbon, viết phương trình hóa học để điều chế các khí: clo, oxi, cacbon đioxit.Câu 2 (2 điểm): Tính thể tích khí oxi thu được (đktc) khi nhiệt...
Đề bàiCâu 1 (2 điểm): Viết phương trình hóa học của CuO lần lượt với dung dịch HCl, dung dịch H2SO4 loãng.Câu 2 (2 điểm): Khi điện phân dung dịch NaCl thu được 250 gam dung dịch NaOH 12%. Tính...
Đề bàiCâu 1 (2 điểm): Lấy một thí dụ cho mỗi loại phản ứng sau:a)Loại phản ứng trao đổi.b)Loại phản ứng thay thế.c)Loại phản ứng hóa hợp.d)Loại phản ứng trung hòa.Câu 2 (2 điểm): Gọi x, y lần lượt là...
Đề bàiCâu 1 (2 điểm): Viết phương trình hóa học khi sục khí Cl2 vào nước. Nước clo có tính tẩy màu?Câu 2 (2 điểm): Cho 1 lít hỗn hợp các khí H2, Cl2 đi qua dung dịch Ca(OH)2 (dư),...
Đề bàiI.Trắc nghiệm khách quan (4 điểm: mỗi câu 0,5 điểm)Câu 1: Ngâm hỗn hợp gồm các kim loại Al, Cu, Fe trong dung dịch AgNO3 (dư). Người ta thu được:A.Cu                   ...
Đề bàiI.Trắc nghiệm khách quan (4 điểm: mỗi câu 0,5 điểm)Câu 1: Cho dãy các khí: CO2, CO, NO, O2, Cl2. Các khí đều thỏa mãn cả 3 tính chất: không có tính tẩy màu khi ẩm, không làm đổi...
Đề bàiI.Trắc nghiệm khách quan (4 điểm: mỗi câu 0,5 điểm)Câu 1: Thứ tự mức độ hoạt động hóa học của các kim loại: Na, Mg, Al, Fe là:A.Mg > Na > Al > Fe.B. Na < Mg < Al...
Đề bàiI.Trắc nghiệm khách quan (4 điểm: mỗi câu 0,5 điểm).Câu 1: Có các cặp nguyên tố sau: (1) Zn - He, (2) H - S, (3) O - Na, (4) K - Ne.Cặp nào kết hợp với nhau để...
Đề bàiCâu 1: Trong phòng thí nghiệm khí clo thường được điều chế bằng cách cho dung dịch HCl tác dụng với chất nào sau đây?A.NaCl                             ...
Đề bàiCâu 1: Số sản phẩm phản ứng không tan trong nước, khi trộn các dung dịch sau đây theo từng cặp: KOH, CuSO4, FeCl3, Ba(OH)2 là:A.3                                                      B.4C.5                                                      D.6.Câu 2: Phương trình nào được dùng để điều chế oxi trong...
Đề bàiCâu 1: Cho phương trình hóa học: SO2 + Br2 +2H2O \(\to\) 2HBr + H2SO4.Khi sục khí SO2 (dư) vào dung dịch brom, sau phản ứng dung dịch thu đượcA.làm phenolphtalein chuyển sang màu hồng.B.có màu vàng.C.có màu lục...
Đề bàiCâu 1: Dung dịch axit clohidric có có những tính chất sau:1.Làm đỏ quỳ tím.2.Làm biến đổi màu thuốc thử phenolphtalein.3.Hòa tan được đồng (II) oxit.4.Tác dụng được với dung dịch FeCl2 cho FeCl3.Trong những tính chất trên, số...