Đề kiểm tra học kì 1 – Toán học 6


Đề bàiBài 1.a) Viết tập hợp các số nguyên a sao cho -5 ≤  a < 5b) Tìm ƯCLN (360, 480)Bài 2. Tínha) A = (7 – 9)3 + (-5)7: (-5)5 + 20100b) B = [2.(-2)2 + 1): (-3)2] +...
Đề bàiBài 1. Tìm tổng các số nguyên thỏa mãn -10 < x ≤ 8Bài 2. Tìm x ∈ Z, biết 14 chia hết cho 2x + 3Bài 3. Tìm x, biết 2 – x = - 15 - |-5|Bài...
Đề bàiBài 1. Chứng tỏ A = 22 + 24 + 26 +...+ 218 + 220 có tận cùng là 0Bài 2. Tìm ƯCLN (120, 105)Bài 3. Tìm x ∈ Z, biết: |x – 2| = |-5|Bài 4. Tính tổng...