Đề kiểm tra học kì 1 – Vật lí 12


Đề bài(Mỗi câu 0,33 điểm)Câu 1: Một vật dao động điều hòa theo phương trình \(x =  - 4cos\left( {5\pi t - \dfrac{\pi }{3}} \right)\,cm.\)  Biên độ dao động và pha ban đầu của vật là\(\begin{array}{l}A. - 4cm;\,\dfrac{\pi }{3}\,(rad)\\B.4cm;\,\dfrac{{2\pi }}{3}\,(rad)\\C.4\,cm;\,\dfrac{{4\pi...
Đề bàiCâu 1: (1,25 điểm)a) (0,75 điểm) Phát biểu định nghĩa dao động điều hòa. Cho một ví dụ.b)(0,5 điểm) Viết phương trình động lực học và phương trình dao động điều hòa của con lắc lò xo.Câu 2: (1,25...