Đề kiểm tra học kì 2


Trình bày đặc điểm tự nhiên cơ bản của châu Âu.Trả lời:- Địa hình chủ yếu là đồng bằng, chiếm 2/3 diện tích châu lục, kéo dài tìr tây sang đông. - Bờ biển bị chia cắt mạnh, biển lấn sâu...
Phân tích những thuận lợi làm cho nền nông nghiệp Hoa Kì và Ca-na-đa phát triển đến trình độ cao và có hiệu quả.Trả lời:- Diện tích đất nông nghiệp lớn, đất tốt, tập trung tại các vùng đồng bằnơ...
 a) Hoàn thành bảng số liệu dưới đây:b) Qua bảng số liệu và kiến thức đã học, hãy so sánh về mật độ dân số và tỉ lệ dân thành thị ở châu Đại Dương và thế giới.Trả lời:a)b) Nhận xét-...
Quan sát hình 58.1 -Lược đồ tự nhiên khu vực Nam Âu, tr. 175 SGK:a) Hãy ghi tên các bán đảo, tên các dãy núi chính của khu vực Nam Âu vào bảng sau b) Nêu nhận xét chung về địa...
Dựa vào SGK, hoàn thành sơ đồ dưới đây:Qua sơ đồ trên, hãy nêu những khó khăn về tự nhiên đối với sản xuất ở khu vực Nam ÂuTrả lời:những khó khăn về tự nhiên đối với sản xuất ở...
Dựa vào sơ đồ dưới đây:Trình bày ngành kinh tế nông nghiệp ở Nam ÂuTrả lời:Hoạt động sản xuẩ nông nghiệp ở Nam Âu gồm 2 hoạt động chính:- Về trồng trọt:+ Vùng được tưới: thâm canh lúa, ngô, rau,...
Dựa vào SGK, hoàn thành sơ đồ sau:Trả lời: