Đề kiểm tra học kì 2


Sóng biển là gì? Nguyên nhân nào sinh ra sóng biển?Trả lời:-     Sóng biển: là hình thức dao động tại chỗ của nước biển và đại dương.-     Nguyên nhân sinh ra sóng biển chủ yếu là gió. Động...
Độ muối trung bình của nước biển và đại dương là bao nhiêu? Độ muối của các biển và đại dương có giống nhau không? Vì sao?Trả lời:-     Độ muối trung bình của nước biển và đại dương là 35%0,...
Lớp đất là gì? Hai thành phần chính của đất là gì? Những nhân tố nào là nguồn gốc sinh ra hai thành phần đó?Trả lời:-     Lớp đất là lớp vật chất mỏng, vụn bở bao phủ trên bề mặt...
Địa hình và đất ảnh hưởng như thế nào đến sự phân bố thực vật?Trả lời:-     Địa hình ảnh hưởng tới phân bố thực vật: ở các vùng núi cao, từ chân núi lên đỉnh núi có các loài thực...
Dựa vào hình dưới đây:a)   Hãy kể tên các phụ lưu của sông Hồng.b)    Sông Đáy là chi lưu hay phụ lưu của sông Hồng.c)    Cho biết chi lưu khác phụ lưu như thế nào.Trả lời:a)    Phụ lưu: sông...