Đề kiểm tra học kì 2 – Hóa học 8


Đề bàiPhần trắc nghiệm (3 điểm)Câu 1. Nước tác dụng với dãy chất nào sau đây đều tạo thành dung dịch làm quỳ tím đổi màu xanhA. SO2, K, K2O, CaO. B. K, Ba, K2O, CaO.C. Ca, CaO, SO2, P2O5.D. BaO,...
Đề bàiPhần trắc nghiệm (3 điểm)Câu 1. Dãy chất gồm các muối làA. KCl, NaNO3, NaOH, Al2O3.                  B. NaHCO3, Na2CO3, KBr, Cu2S.C. P2O5, HCl, BaO, MgCl2.D. NaNO3, KCl, HCl, BaO.Câu 2. Oxit nào trong các oxit sau đây tan trong nước...