Đề kiểm tra học kì 2 – Hóa học 9


Đề bàiCâu 1 (1, 5 điểm): Viết 3 phương trình phản ứng điều chế glucozo.Câu 2 (1,5 điểm): Để xác minh đường glucozo (thường có trong nước tiểu của người bệnh đái đường) người ta chọn thuốc thử nào? Viết...
Đề bàiCâu 1 (2 điểm): Nhờ 10ml dung dịch AgNO3 1M trong NH3 vào ống nghiệm đựng dung dịch glucozo (dư), sau khi kết thúc phản ứng, người ta thu được một lượng Ag cân nặng 0,864 gam. Tính hiệu...
Đề bài(mỗi câu 2 điểm)Câu 1: Viết phương trình hóa học của khí SO2 với dung dịch KOH.Câu 2: Tính thể tích dung dịch CH3 – COOH 1,25M cần để trung hòa 60ml dung dịch NaOH 0,75M.Câu 3: Cho một...
Đề bài(mỗi câu 2 điểm)Câu 1: Viết phương trình hóa học (điều kiện thích hợp) của cacbon lần lượt tác dụng với các chất sau: CuO, Fe2O3, O2.Câu 2: Cho các dung dịch: axit sunfuric loãng, axit axetic, rượu etylic.Bằng...
Đề bàiI.Trắc nghiệm khách quan (mỗi câu 0,5 điểm)Câu 1: Dãy các chất làm mất màu dung dịch nước brom là:\(\eqalign{  & A.{C_2}{H_2},{C_6}{H_6},C{H_4}  \cr  & B.{C_2}{H_2},C{H_4},{C_2}{H_4}  \cr  & C.{C_2}{H_2},{C_2}{H_4}  \cr  & D.{C_2}{H_2},{H_2},C{H_4}. \cr} \)Câu 2: dẫn 0,56 lít khí etilen...
Đề bàiI.Trắc nghiệm khách quan ( mỗi câu 0,5 điểm)Câu 1: Dãy các chất tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng là:\(\eqalign{  & A.Ca{(HC{O_3})_2},Ba{(OH)_2}  \cr  & B.NaHC{O_3},N{a_2}S{O_4}  \cr  & C.C{H_3}COOH,Ca{(OH)_2},BaC{O_3}  \cr  & D.C{H_4},{K_2}C{O_3},NaN{O_3} \cr} \)Câu 2: Đốt cháy hoàn...
Đề bàiI.Trắc nghiệm khách quan (mỗi câu 0,5 điểm)Câu 1: Dung dịch HCl có thể tác dụng với?A.NaHCO3                             B.KClC.CuSO4                               D.AgBrCâu 2: Oxit cacbon (CO) phản ứng...
Đề bàiCâu 1: Nếu biết nguyên tố R tạo được với clo hợp chất có công thức hóa học RCl5. Công thức oxit cao nhất của R sẽ là:A.R2O3                                    B.R2O5C.RO3                                     D.R2O7.Câu 2: Trong dãy các chất sau, dãy nào chỉ...
Đề bài(20 câu: mỗi câu 0,5 điểm)Câu 1: Sản phẩm phản ứng nào được tạo ra khi hòa tan khí clo vào nước?A.Cl2                                   ...
Đề bài(20 câu, mỗi câu 0,5 điểm)Câu 1: Dãy các chất tan được trong nước là:A.K2O, BaO, C2H5OHB.CuO, CaO, CH3COOHC.CuSO4, AlCl, Fe(OH)­3D.CO2, SO3, BaSO4Câu 2: Sục khí C2H2 qua dung dịch Br2 sẽ làm dung dịchA.giảm khối lượngB.tăng khối lượngC.không...
Đề bàiCâu 1: Đốt cháy 32 gam khí metan (ở đktc), thể tích khí CO2 sinh ra là (C = 12, H = 1)A.11,2 lít                                 B.22,4 lítC.33,6 lít                                 D.44, 8 lítCâu 2: Tổng hệ số cân bằng phương trình hóa...
Đề bài(20 câu mỗi câu 0,5 điểm)Câu 1: Phương pháp hóa học nào sau đây được dùng để loại bỏ khí etilen lẫn trong metan?A.Đốt cháy hỗn hợp trong không khí.B.Dẫn hỗn hợp khí đi qua dung dịch brom dư.C.Dẫn...