Đề kiểm tra học kì 2 – Vật lí 12


Đề bài(Mỗi câu 0,33 điểm)Câu 1: Sóng nào sau đây được dùng trong truyền hình bằng sóng vô tuyến điện?A. Sóng dàiB. Sóng trungC. Sóng ngắnD. Sóng cực ngắn.Câu 2: Sóng điện từA. là sóng dọc có thể lan truyền...
Đề bàiCâu 1: (1,5 điểm)a)(0,75 điểm) Nêu các tính chất của sóng điện từ.b)(0,75 điểm) Tính tần số của sóng điện từ có bước sóng 31m. Biết tốc độ truyền sóng điện từ là 3.108 m/s.Câu 2: (1 điểm)Nêu bản...