ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I


Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước câu trả lời đúngCâu 1. Trong chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai, thực dân Pháp đầu tư nhiều nhất vào ngànhA. Nông nghiệp, khai mỏB. Công nghiệp nhẹ, nông...
Trình bày sự phát triển của nền kinh tế Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Nêu nguyên nhân làm cho địa vị kinh tế Mĩ bị suy giảm?Hướng dẫn làm bài: Bước ra khỏi cuộc Chiến tranh thế giới...
Hãy phân tích sự phân hoá giai cấp xã hội Việt Nam do tác động của chính sách khai thác thuộc địa lần thứ hai và thái độ cách mạng của từng giai cấp?Hướng dẫn làm bài: Sự phân hoá của...