ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – ĐỊA LÝ 11


Câu 1 (4,0 điểm). Trình bày sự thay đổi về cơ cấu và phân bố trong sản xuất công nghiệp, sản xuất nông nghiệp của Hoa Kì.Cáu 2 (1,0 điểm). Hãy nêu 4 nội dung tự do lưu thông trong...