ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II


Phong trào Cần Vương nổ ra và phát triển như thế nào? Vì sao chiếu Cần vương được đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng? Hướng dẫn làm bài:Về phong trào Cần vương:- Tôn Thất Thuyết đưa vua Hàm...
 Nêu những chuyển biến trong xã hội Việt Nam dưới tác động của cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp? Hướng dẫn trả lời:Những chuyển biến về cơ cấu kinh tế:- Nông nghiệp: xuất hiện các đồn điền...