Đề Kiểm Tra Học Kỳ 1


Em hãy cho biết cơ cấu và vai trò của ngành dịch vụ trong sản xuất và đời sống.Trả lời:a)     Cơ cấu (1,0 điểm)     Dịch vụ là một trong ba khu vực kinh tế lớn, các hoạt động kinh tế...
Nền nông nghiệp của nước ta là nền nông nghiệp nhiệt đới đa dạng được phát triển dựa trên những thuận lợi nào của điều kiện tự nhiên và điều kiện kinh tế - xã hội?Trả lời:a)     Điều kiện tự...
Cho bảng số liệu dưới đây:SỐ DÂN THÀNH THỊ VÀ NÔNG THÔN NƯỚC TA, THỜI KÌ 1985 - 2010(Đơn vị: nghìn người)Năm1985199019952000200320052010Sô dân thành thi11 360,012 880,314 938,118771,920869,522332,026515,9Số dân nông thôn48524,053138,757057,458905,559742,460060,160416,6Em hãy:a)    Vẽ biểu đồ cơ cấu dân số phân...