ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II


Câu 1 (3,0 điểm) : Khối đồng minh chống phát xít được hình thành như thế nào?Trả lời:* Hoàn cảnh:                                                                                                     - Hành động xâm lược cúa chủ nghĩa phát xít đã thúc đẩy các quốc gia trên thế giới phối hợp với nhau...
Câu 1 (3,0 điểm): Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc như thế nào?Trả lời:- Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc với sự sụp đổ hoàn toàn của các nước phát xít Đức, l-ta-li-a và Nhật Bản. -...