ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT HỌC KÌ II


Hãy cho biết ý nghĩa sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam.Hướng dẫn làm bài:- Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp ờ Việt...
Nhận xét vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt NamHướng dẫn làm bài:1. Sự chuẩn bị về mặt chính trị: Do cách mạng thuộc địa không được sự quan tâm đúng...
Trình bày hoàn cảnh và nội dung của hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (5-1941)?Hướng dẫn làm bài:Hoàn cảnh lịch sử : Ngày 28/01/1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng, triệu...
Phân tích ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Pháp ( 1945-1954)Hướng dẫn làm bài:Ý nghĩa lịch sử:Thắng lợi của cuộc kháng chiến đã chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược, đồng thời chấm dứt ách thống trị...