Đề số 16 – Đề kiểm tra học kì 1 – Toán lớp 4


  Đề bàiCâu 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:Hình vẽ có:A. 2 góc vuông và 4 góc nhọn.B. 4 góc vuông và 8 góc nhọn.C. 2 góc vuông và 12 góc nhọn.D. 4 góc vuông và 10 góc nhọn.Câu 2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả...

  Đề bài

  Câu 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

  Hình vẽ có:

  Đề số 16 - Đề kiểm tra học kì 1 - Toán lớp 4

  A. 2 góc vuông và 4 góc nhọn.

  B. 4 góc vuông và 8 góc nhọn.

  C. 2 góc vuông và 12 góc nhọn.

  D. 4 góc vuông và 10 góc nhọn.

  Câu 2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

  Tổng của hai số chẵn là 1994, giữa hai số chẵn đó có 7 số lẻ. Hai số chẵn đó là:

  A. 994 và 1000

  B. 998 và 1006

  C. 990 và 1004

  D. 1000 và 1004.

  Câu 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

  Hình bên có các cặp cạnh vuông góc với nhau là:

  Đề số 16 - Đề kiểm tra học kì 1 - Toán lớp 4

  – AB và AD   

  – AB và DC   

  – BA và BC   

  – BC và AD   

  – DA và DC   

  Câu 4. Tổng của hai số lẻ là số nhỏ nhất có 4 chữ số, biết giữa hai số lẻ đó có 5 số chẵn. Tìm hai số lẻ đó.

  Câu 5. An và Bình mua chung 54 quyển vở và phải trả 135 000 đồng. An trả nhiều hơn bình 15 000 đồng. Hỏi mỗi bạn mua bao nhiêu quyển vở?

  Câu 6. Nêu tên các góc có trong hình bên.

  Đề số 16 - Đề kiểm tra học kì 1 - Toán lớp 4

  Lời giải chi tiết

  Câu 1. D. 4 góc vuông và 10 góc nhọn.

  Câu 2. C. 990 và 1004

  Câu 3. Đ,       S,        Đ,       S,       Đ

  Câu 4. Số nhỏ nhất có 4 chữ số là 1000, do đó, tổng 2 số lẻ đó là 1000. Hai số lẻ liên tiếp hơn kém nhau 2 đơn vị và giữa chúng có 1 số chẵn. Giữa 2 số lẻ liên tiếp có 5 số chẵn thì số lớn hơn số bé là \(2 × 5 = 10\)

  Số bé là: \((1000 – 10): 2 = 495\)

  Số lớn là: \(495 + 10 = 505\)

                     Đáp số: \(495\) và \(505\)

  Câu 5. Giá tiền 1 quyển vở là:

  \(135000: 54 = 2500\) (đ).

  An mua hơn Bình số vở là:

  \(15000: 2500 = 6\) (quyển).

  An mua số vở là:

  \((54 + 6): 2 = 30\) (quyển).

  Bình mua số vở là:

  \(54 – 30 = 24\) (quyển).

                     Đáp số: \(24\) quyển.

  Câu 6. Góc vuông đỉnh O cạnh OA, OC.

  Góc vuông đỉnh O cạnh OB, OC.

  Góc nhọn đỉnh O cạnh OC, OD.

  Góc nhọn đỉnh O cạnh OD, OB.

  Góc tù đỉnh O cạnh OA, OD.

  Góc bẹt đỉnh O cạnh OA, OB.