Đề số 17 – Đề kiểm tra học kì 1 – Toán lớp 4


  Đề bàiCâu 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S:Hình vuông có cạnh 3 cm được vẽ như sau:Câu 2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:Đường cao của hình tam giác ABC tương ứng với đáy BC là:A. ABB. ACC. BMD. AHCâu 3. Khoanh vào chữ đặt trước...

  Đề bài

  Câu 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

  Hình vuông có cạnh 3 cm được vẽ như sau:

  Đề số 17 - Đề kiểm tra học kì 1 - Toán lớp 4

  Câu 2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

  Đường cao của hình tam giác ABC tương ứng với đáy BC là:

  Đề số 17 - Đề kiểm tra học kì 1 - Toán lớp 4

  A. AB

  B. AC

  C. BM

  D. AH

  Câu 3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

  Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi là 120cm. Chiều dài hơn chiều rộng 12m. Diện tích của hình chữ nhật đó là:

  A. 648 m2                             B. 548 m2

  C. 864 m2                             D. 3564 m2.

  Câu 4. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

  Đề số 17 - Đề kiểm tra học kì 1 - Toán lớp 4

  Hình AMBCD gồm hình chữ nhật ABCD và hình tam giác AMB có:

  a) DA và CB cắt nhau tại M   

  b) AD song song với BC   

  c) MB vuông góc với BC   

  d) AB song song với DC   

  e) AM song song với BC   

  g) AB vuông góc với AD   

  h) AD vuông góc với BC   

  i) DA và CB không bao giờ cắt nhau   

  Câu 5. Viết tiếp vào chỗ chấm:

  Đề số 17 - Đề kiểm tra học kì 1 - Toán lớp 4

  Cho 3 hình chữ nhật ABCD, ABIE, EICD.

  a) Các cạnh song song với EI là:…..

  b) Trong hình chữ nhật EICD, các cạnh vuông góc với DC là:…..

  Câu 6. Vẽ hình chữ nhật có chiều dài 5cm, chiều rộng 3cm và tính diện tích hình vừa vẽ.

  Câu 7. Vẽ hình vuông có chu vi bằng chu vi hình chữ nhật (trong bài 6) và tính diện tích hình vuông đó.

  Lời giải chi tiết

  Câu 1. a) S          b) S          c) Đ

  Câu 2. D. AH

  Câu 3. C. 864

  Câu 4.

  a) S,       b) Đ,      c) S,      d) Đ,

  e) S,       g) Đ,      h) S,      i) Đ.

  Câu 5.

  a) AB và DC

  b) ED và IC.

  Câu 6.

  Đề số 17 - Đề kiểm tra học kì 1 - Toán lớp 4

  Diện tích chữ nhật trên là:

  \(5 × 3 = 15\) (cm2).

             Đáp số: 15 (cm2).

  Câu 7. Chu vi hình chữ nhật là:

  ( 5 + 3 ) ×2 = 16 (cm).

  Đề số 17 - Đề kiểm tra học kì 1 - Toán lớp 4

  Vì chu vi hình chữ nhật = chu vi hình vuông nên ta có cạnh hình vuông là:

  \(16: 4 = 4\) (cm).

  Diện tích hình vuông là:

  4 × 4 = 16 (cm2)

            Đáp số: 16 (cm2)