Đề số 18 – Đề kiểm tra học kì 1 – Toán lớp 4


  Đề bàiCâu 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S:Hình vẽ bên có:a) 3 góc vuông, 3 góc tù.   ☐b) 2 góc nhọn, 2 góc tù.     ☐c) 2 cặp cạnh song song với nhau.  ☐d) 3 cặp cạnh song song với nhau.  ☐Câu 2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời...

  Đề bài

  Câu 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

  Hình vẽ bên có:

  Đề số 18 - Đề kiểm tra học kì 1 - Toán lớp 4

  a) 3 góc vuông, 3 góc tù.   

  b) 2 góc nhọn, 2 góc tù.     

  c) 2 cặp cạnh song song với nhau.  

  d) 3 cặp cạnh song song với nhau.  

  Câu 2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

  A. 2 đường chéo của hình vuông không bằng nhau.

  B. 2 đường chéo của hình vuông bằng nhau.

  C. 2 đường chéo của hình vuông không vuông góc với nhau.

  D. 2 đường chéo của hình vuông vuông góc với nhau.

  Câu 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

  Đề số 18 - Đề kiểm tra học kì 1 - Toán lớp 4

  Trong hình vẽ bên trên:

  a) AM là chiều cao của tam giác AMC.  

  b) AH là chiều cao của tam giác ABC.  

  c) AM là chiều cao cảu tam giác ABC.  

  d) AH là chiều cao của tam giác AMC.  

  Câu 4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

  Tổng của hai số bằng hiệu của hai số đó khi:

  A. Hai số đều là số chẵn.

  B. Hai số đều là số 0.

  C. Hai số đều là số lẻ.

  D. Một trong hai số bằng 10.

  Câu 5. Cho 4 chữ số 0, 1, 2, 3. Hãy lập tất cả các số có 3 chữ số khác nhau rồi tính tổng tất cả các số đó bằng cách nhanh nhất.

  Câu 6. Cho hình vuông ABCD, MN song song với hai cạnh AB và CD. Trên MN lấy điểm I, từ I vẽ đường thẳng song song với hai cạnh AD và BC, cắt AB tại E và CD tại F. Nối E với M và N, nối F với M và N. Ghi tên các hình chữ nhật và hình tam giác có trong hình vẽ.

  Câu 7. Tổng của 3 số 225. Tìm 3 số đó, biết số thứ nhất kém số thứ hai 12. Số thứ hai kém số thứ ba 18.

  Lời giải chi tiết

  Câu 1. a) S,      b) S,      c) Đ,      d) S,

  Câu 2. B. D

  Câu 3. a) S,      b) Đ,      c) S,      d) Đ

  Câu 4. B. Hai số đều là số 0.

  Câu 5. 

  – 102, 103, 120, 130, 123, 132

  – 201, 203, 210, 213, 230, 231

  – 301, 302, 310, 312, 320, 321

  Nhận xét: Trừ chữ số 0 các chữ số còn lại đều đứng ở hàng trăm 6 lần, hàng chục 4 lần, hàng đơn vị 4 lần.

  Tổng của 18 số đó là:

  \(100 × 6 × (1 + 2 + 3)\)\( + 10 × 4 × (1 + 2 + 3)\)\( + 1 × 4 × (1 + 2 + 3)\)

  \(= 600 × 6 + 40 × 6 + 4 × 6\)

  \(= ( 600 + 40 +4 ) ×6\)

  \(= 644 × 6 = 3864.\)

  Câu 6.

  Đề số 18 - Đề kiểm tra học kì 1 - Toán lớp 4

  Hình trên có:

  Có 8 hình chữ nhật: AEIM, EBNI, MIFD, INCF, ABNM, MNCD, AEFD, EBCF                           

  Có 12 hình tam giác là: AEM, EBN, NCF, MDF, EIM, ENI, IFN, MIF, MEF, EFN, MEN, MNF.  

  Câu 7.

  Đề số 18 - Đề kiểm tra học kì 1 - Toán lớp 4

  Ba lần số thứ nhất là:

  \(225 – (12 + 12 + 18) = 183\)

  Số thứ nhất là:

  \(183: 3 = 61\)

  Số thứ hai là:

  \(61 + 12 = 73\)

  Số thứ ba là:

  \(73 + 18 = 91.\)

             Đáp số:  \(61, 73, 91.\)