Đề số 20 – Đề kiểm tra học kì 1 – Toán lớp 4


  Đề bàiCâu 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S:Hình bên có: a) AD song song với BC.   ☐b) AB song song với các cạnh EG, MN, DC.   ☐c) Có 3 cặp cạnh song song với nhau.   ☐d) Có 6 cặp cạnh song song với nhau.   ☐Câu 2. Khoanh vào chữ đặt trước...

  Đề bài

  Câu 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

  Hình bên có:

  Đề số 20 - Đề kiểm tra học kì 1 - Toán lớp 4 

  a) AD song song với BC.   

  b) AB song song với các cạnh EG, MN, DC.   

  c) Có 3 cặp cạnh song song với nhau.   

  d) Có 6 cặp cạnh song song với nhau.   

  Câu 2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

  Tích của hai số là 12 480. Nếu một thừa số giảm đi 5 lần thì tích mới là:

  A. 3120                        B. 12485

  C. 2500                        D. 2496.

  Câu 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

  Điền dấu \(( >, <, = )\) thích hợp vào chỗ chấm:

  \(3750 × 9 … 11250 × 3\)

  a) \(3750 × 9  >  11250 × 3\)    

  b) \(3750 × 9 = 11250 ×3\)    

  c) \(3750 × 9 < 11250 × 3\)    

  Câu 4. Đánh dấu chéo (×) vào ô trống cạnh cách tính thích hợp nhất:

  a) \(25 × 6 × 5 × 4\)

  \(= 150 × 5 × 4\)

  \(=750 × 4\)

  \(=3000\)          

  b) \(25 × 6 × 5 × 4\)

  \(=(25 × 6) × (5 × 4)\)

  \(=150 × 20\)   

  \(=3000\)          

  c) \(25 × 6 × 5 × 4 \)

  \(=(25 × 5) × (6 × 4) \)

  \(=125 × 24\)

  \(=3000\)          

  d) \(25 × 6 × 5 × 4 \)

  \(=(25 × 4) × (6 × 5)\)

  \(=100 × 30\)

  \(=3000\)          

  Câu 5. Tìm các số tự nhiên \(m\), biết \(48125 × m < 144370.\)

  Câu 6. Khi nhân một số với 2468, Khuê đã viết nhầm chữ số 8 ở hàng đơn vị của số 2468 thành chữ số 3, nên tích giảm đi 35 đơn vị. Hãy tìm tích đúng

  Câu 7. Tính giá trị của biểu thức sau bằng cách hợp lí nhất:

  \(2 × 4 × 5 × 6 × 15 × 25=\)

  Lời giải chi tiết

  Câu 1. a) S,        b) Đ,      c) S,        d) Đ

  Câu 2. D. 2496

  Câu 3. a) S,        b) Đ,        c) S.

  Câu 4. d

  Câu 5. \(48125 × m < 144370.\)

  \(m < 3\) vì nếu \(m = 3\) thì

  \(48125 × 3 = 144375\) \(⟹ 144375 > 144370.\)

  \(m < 3\) mà \(m\) là 1 số tự nhiên nên \(m\) có giá trị bằng \(0, 1, 2.\)

  Câu 6. Chữ số 8 ở hàng đơn vị của số 2468 viết nhầm thành chữ số 3. Số đó giảm số đơn vị là \(8 – 3 = 5\) thành số thứ 1 giảm 5 đơn vị thì tích giảm 5 lần thành số thứ hai. Do đó, 5 lần số thứ hai là 35.

  Thừa số thứ hai (số nhân với 2468) là:

  \(35: 5 = 7.\)

  Tích đúng là:

  \(2468 × 7 = 17276\)

                     Đáp số: \(17276.\)

  Câu 7. \(2 × 4 × 5 × 6 × 15 × 25\)

  \(=(2 × 5) × (4 × 25) × (6 × 15)\)

  \(=10 × 100 × 90\)

  \(=1000 × 90 = 90 000.\)