Đề số 7 – Đề kiểm tra học kì 1 – Toán lớp 4


  Đề bàiCâu 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S:a) Số 0 không phải là số tự nhiên  ☐b) Số 0 là số tự nhiên bé nhất  ☐c) Số tự nhiên lớn nhất là số 1 tỉ  ☐d) Không có số tự nhiên lớn nhất  ☐e) Hai số tự nhiên hơn kém nhau 1 đơn...

  Đề bài

  Câu 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

  a) Số 0 không phải là số tự nhiên  

  b) Số 0 là số tự nhiên bé nhất  

  c) Số tự nhiên lớn nhất là số 1 tỉ  

  d) Không có số tự nhiên lớn nhất  

  e) Hai số tự nhiên hơn kém nhau 1 đơn vị  

  Câu 2. Viết thêm 3 số thích hợp vào chỗ chấm:

  a) 870 ; 808 ; …. ; …. ; ….

  b) …. ; …. ; …. ; 501 ; 503.

  c) 796 ; 798 ; …. ; …. ; ….

  Câu 3. Điền dấu \(( >, <, = )\) thích hợp vào ô trống:

  3 hg 5 dag  ….  305 g

  3 tạ 4 kg  ….  340 kg

  7 kg 5 dag  ….  7500 g

  1 tấn 5 tạ  ….  1500 kg

  120 kg  ….  12 yến

  2 tấn 45 kg  ….  2 tấn 4 yến.

  Câu 4. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

  3 giờ 20 phút = …… phút;

  120 giờ = …… ngày;

  5 phút 30 phút = …… giây;

   9 thế kỉ = …… năm;

  \(\dfrac{1}{5}\)  giờ = …… phút;

  5 thế kỉ 5 năm = …..tháng.

  Câu 5. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

  Bác Hồ sinh năm 1890, năm đó thuộc thế kỉ:

  A. XVII                            B. XVIII

  C. XIX                             D. XX.

  Câu 6. a) Viết 6 số tự nhiên liên tiếp từ bé đến lớn, bắt đầu là số chẵn lớn nhất có 3 chữ số:

  b) Viết các số sau theo thứ tự giảm dần:

  644 999 ; 3 670 012 ; 645 702 ; 645 712 ; 645 803.

  Câu 7. Tìm số tròn trăm \(x\), biết:

  \(18650 < x × 3 < 18920.\)

  Câu 8. Có hai kho chứa gạo, kho thứ nhất chứ 12 tấn 8 tạ gạo, kho thứ hai chứa bằng  số gạo kho thứ nhất. Hỏi phải chuyển từ kho thứ nhất sang kho thứ hai bao nhiêu ki-lô-gam gạo để hai kho có số gạo bằng nhau?

  Câu 9. Mùa xuân năm 2009 kỉ niệm 220 năm Quang Trung đại phá quân Thanh. Như vậy Quang Trung đại phá quân Thanh năm nào? Năm đó thuộc thế kỉ mấy?

  Lời giải chi tiết

  Câu 1. S,       Đ,       S,       Đ,       Đ

  Câu 2. a) 807 ; 808 ; 809 ; 810 ; 811.

  b) 495 ; 497 ; 499 ; 501 ; 503.

  c) 796 ; 798 ; 800 ; 802 ; 804.

  Câu 3. 3 hg 5 dag  >  305 g

  3 tạ 4 kg  <  340 kg

  7 kg 5 dag  <  7500 g

  1 tấn 5 tạ  = 1500 kg

  120 kg  =  12 yến

  2 tấn 45 kg  >  2 tấn 4 yến.

  Câu 4. 3 giờ 20 phút = 200 phút;     

  120 giờ = 5 ngày

  5 phút 30 phút = 330 giây;

  9 thế kỉ = 900 năm;

  \(\dfrac{1}{5}\)  giờ = 12 phút;

  5 thế kỉ 5 năm = 6060 tháng.

  Câu 5. C. XIX

  Câu 6. a) 998 ; 999 ; 1000 ; 1001 ; 1002 ; 1003.

  b) 3 670 012 ; 645 803 ; 645 712 ; 645 702 ; 644 999.

  Câu 7. \(18650 < x × 3 < 18920\)

  Vì \(18650: 3 = 6212\) (dư 2) nên \(x > 6212.\)

  \(18920: 3 = 6306\) (dư 2), suy ra \(x < 6306.\)

  \(x\) là số tròn trăm lớn hơn 6216 nhỏ hơn 6306 nên

  \(x = 6300\)

  \(18650 < 6300 × 3 < 18920.\)

  Câu 8. 12 tấn 8 tạ = 12800 kg

  Kho thứ hai chứa số ki-lô-gam gạo là:

  \(12800: 5 × 1 = 2560\) (kg).

  Kho thứ nhất chứa hơn kho thứ hai số ki-lô-gam gạo là:

  \(12800 – 2560 = 10240\) (kg).

  Để số gạo hai kho bằng nhau thì kho thứ nhất phải chuyển sang kho thứ hai số ki-lô-gam gạo là:

  \(10240: 2 = 5120\) (kg).

              Đáp số: 5120 kg

  Câu 9. Quang Trung đại phá quân Thanh vào năm:

  2009 – 220 = 1789.

  Năm đó thuộc thế kỉ thứ 18.

                       Đáp số: Năm 1789, thuộc thế kỉ thứ 18.