Đề tự kiểm tra Giải tích 12


ĐỀ 1Câu 1 trang 224 sách bài tập (SBT) – Giải tích 12 (4 điểm)Cho hàm số  \(y = 2 - {2 \over {x - 2}}\)1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã...
ĐỀ 2.Câu 1 trang 225 sách bài tập (SBT) – Giải tích 12 (4,5 điểm)Cho hàm số  \(y =  - {1 \over 3}{x^3} + {x^2} + m - 1\)1) Chứng minh rằng đồ thị của hàm số đã cho luôn...
ĐỀ 3.Câu 1 trang 225 sách bài tập (SBT) – Giải tích 12 (4 điểm)Cho hàm số: \(y =  - {x^3} + 3x - 2\)1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho.2) Viết...