Diễn đạt trong văn nghị luận


I. CÁCH SỬ DỤNG TỪ NGỮ TRONG VĂN NGHỊ LUẬNCâu 1:Đề tài: Vẻ đẹp tâm hồn Hồ Chí Minh qua một số bài thơ của tập Nhật kí trong tù: Chiều tối; Giải đi sớm; Mới ra tù, tập leo...