Diễn đạt trong văn nghị luận (tiếp theo)


III. XÁC ĐỊNH GIỌNG ĐIỆU PHÙ HỢP TRONG VĂN NGHỊ LUẬNCâu 1: Tìm hiểu các ngữ liệu saua. Giống và khác nhau- Điểm giống:   + Cả hai đoạn đều có giọng điệu khẳng định chắc chắn vấn đề nghị luận: tội...