Đọc thêm: Cáo bệnh, bảo mọi người – Thiền sư Mãn Giác


Lời giải chi tiếtKIẾN THỨC CƠ BẢN1. Tác giả- Mãn Giác thiền sư (1052 - 1096) tên là Lý Trường. Thủa nhỏ được vào hầu Thái tử Kiền Đức. Khi Kiền Đức lên ngôi (Lý Nhân Tông), ông được ban...
Lời giải chi tiếtI. KIẾN THỨC CƠ BẢN1. Mãn Giác thiền sư (1052 – 1096) tên là Lí Trường, sinh thời được Thái hậu và vua rất trọng dụng.2. Cáo tật thị chúng (nhan đề do người đời sau đặt)...