Đọc thêm: Hiền tài là nguyên khí quốc gia


Lời giải chi tiếtKIẾN THỨC CƠ BẢN1. Tác giả- Thân Nhân Trung (1418 - 1499), nguyên là phó soái trong Tao đàn văn học do Lê Thánh Tông sáng lập.2. Tác phẩmLà quan niệm đúng đắn của tác giả về...
   Anh (chị) có suy nghĩ gì về tư tưởng Hiền tài là nguyên khí quốc gia của Thân Nhân Trung.BÀI LÀM   Được khẳng định từ thế kí XV trong tác phẩm Bồi kí để danh tiến sĩ khoa Nhâm...
 I - Gợi dẫn 1. Tác phẩm Bài kí đề danh tiến sĩ khoa Nhâm Tuất niên hiệu Đại Bảo thứ ba là bài kí về khoa thi tiến sĩ đầu tiên được dựng bia tại Văn Miếu – Quốc...