Đọc thêm: Vận nước (Quốc tộ) – Pháp Thuận


KIẾN THỨC CƠ BẢN1. Tác giả   Thiền sư Pháp Thuận (915 - 990) là một nhà sư thuộc thế hệ thứ mười, dòng thiền Nam phương, ông từng giữ công việc cố vấn quan trọng dưới triều Tiền Lê.2. Bài...